Πολιτική DOA

DOA (Dead On Arrival)
  • Το προϊόν πρέπει να επιστραφεί από τον πελάτη, εντός 7 ημερών από την ημερομηνία αγοράς του, με την πλήρη συνοδευτική συσκευασία του.


  • Η αδυναμία λειτουργίας του προϊόντος, πρέπει να οφείλεται σε ελάττωμα του κατασκευαστή και όχι σε βλάβη που προκλήθηκε από κακή χρήση του προϊόντος και όχι αποκλειστικά από πτώση, λειτουργία εκτός προδιαγραφών κατασκευαστή, επέμβαση στο εσωτερικό του από μη εξουσιοδοτημένους τεχνικούς κτλ.
Εφόσον διαπιστωθεί ότι το πρόβλημα είναι εργοστασιακό η Εταιρεία μας θα προβεί στην άμεση αντικατάσταση του εάν υπάρχει ίδιο.

Το κόστος επιστροφής βαρύνει αποκλειστικά τον πελάτη.